โครงการในพระราชดำริฯ

โครงการในพระราชดำริฯ

วีดีทัศน์

สารจากนายก


ข่าวประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านลำกะลา - สี่แยก หมู่ที่ 4,5 ตำบลพระยาบันลือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
   ตารางแสดงวงเงินฯ แบบ บก.01 โครงการจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านลำกะลา - สี่แยก หมู่ที่ 4,5 ตำบลพระยาบันลือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านลำกะลา - สี่แยก หมู่ที่ 4,5 ตำบลพระยาบันลือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดูทั้งหมด

ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย อย. 3006 ถึงสาย ถนน ตำบลคู้สลอด บ้านสี่แยก หมู่ที่ 5 ตำบลพระยาบันลือ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ดูทั้งหมด


หนังสือราชการ

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ดูทั้งหมด

หนังสือราชการจากท้องถิ่นจังหวัด
ดูทั้งหมด