แผนปฏิบัติการ การคัดแยกขยะ เมื่อวันพุธที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563. เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ร่วมภาคประชาชน จัดประชุมรับฟังปัญหา ความต้องการแนวทางการจัดทำแผนฯ
21 เม.ย. 2564 | 16:15:25 น.

     วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรวมวางแผน แสดงความคิดเห็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน เป้าหมาย ตัวแทนภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ตำบลพระยาบันลือ