กิจกรรมส่งเสริมความดี เพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการ ตำบลคุณธรรมพหุวัฒนธรรม 14 กุมภาพันธ์ 2565
27 เม.ย. 2565 | 14:33:43 น.

    นายวีระชัย กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ มีนโยบาย บริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต มีการกำหนดนโยบาย มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ ละด้านต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีจัดกิจกรรม โครงการ “พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีการประชุมติดตาม กิจกรรมส่งเสริมความดี คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เช่น ปฏิบัติราชการตรงเวลา การไม่ใช้รถของทางราชการงานส่วนตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565