ประชุมผู้บริหาร วันที่ 18 มกราคม 2565
25 เม.ย. 2565 | 14:46:35 น.

    เมื่อนที่ 18 มกราคม 2565 นายวีระชัย กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ประจำปีงบประมาณ 2565 มอบนโยบายพร้อมกำชับให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ดังนี้ 1 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ ในการนี้ นายวีระชัย กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับและพัฒนาส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ลดความเสี่ยงการทุจริต มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป