ประชุมผู้บริหารและพนักงาน
25 เม.ย. 2565 | 14:55:47 น.

    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 นายวีระชัย กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ มอบนโยบายพร้อมกำชับให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ดังนี้ 1 ปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา ลงลายมือชื่อในสมุดลงเวลา ทุกเช้าก่อนเข้างาน และหลังเลิกงาน และเน้นย้ำเรื่องการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตน โดยจะต้องเขียนใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเสริมการมีวินัย มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและรักษาเกียรติของตนเอง 2 บริการประชาชนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ 39 คน