โครงการอบรมให้ความรู้และควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 มิ.ย. 2565 | 10:39:46 น.

    องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ได้กำหนดจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และควบคุม โรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อส่งเสริมประชาชนหรือผู้สนใจสามารถป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะส่วนบุคคลและชุมชนให้เกิดความพร้อมในการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพต่อไป เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ