โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 มิ.ย. 2565 | 11:10:39 น.

    องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ได้กำหนดจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน หรือสร้างกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างรายได้หลัก รายได้เสริม และเพิ่มพลังชุมชน การกำจัดขยะเหล่านี้ในชุมชน จะทำได้โดยนำไปจำหน่ายเข้าสู่กระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าชนิดอื่นซึ่งเรียกว่าการรีไซเคิ้ล(Recycle) ซึ่งจะส่งผลดีหลายด้าน อันได้แก่ ลดปริมาณขยะในชุมชน ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ชุมชนสวยงามน่าอยู่อาศัย,ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายขยะ ตลอดจนรู้จักคุณค่าของเศษขยะหรือเศษวัสดุต่าง ๆ , ลดจำนวนการผลิตพลาสติกและวัสดุที่ย่อยสลายยากขึ้นใหม่, ลดภาวะโลกร้อนจากการเผาทำลายขยะ