งบแสดงฐานะการเงิน

   รายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
   รายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายรับรายจ่าย

   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ 2566
   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่าย ไตรมาสที่1
   รายงานผลการจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานรายจ่าย ประจำไตรมาสที่2
   รายงานการใช้จ่ายประจำปี 2564
   แผนการใช้จ่ายรวม
   รายงานประมาณการรายรับ
   รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   รายงานผลการดำเนินงานรายจ่าย ประจำไตรมาสที่1
   รายงานผลการจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายรวม พ.ศ 2564
   รายงานการใช้จ่ายประจำปี 2563
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   รายงานการใช้จ่ายประจำปี 2562
   แผนการใช้จ่ายรวม
   รายงานผลการจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน