งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
--- ยังไม่มีข้อมูล ---

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
--- ยังไม่มีข้อมูล ---

รายงานการประชุมผู้บริหาร
--- ยังไม่มีข้อมูล ---

รายงานการประชุมพนักงาน
--- ยังไม่มีข้อมูล ---

รายงานอื่นๆ
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565
   ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564
   รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 2564
   รายงานผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (มีนาคม 2564)
   รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (กุมภาพันธ์ 2564)
   รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (มกราคม 2564)
   รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (ธันวาคม 2563)
   รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (พฤศจิกายน 2563)
   รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (ตุลาคม 2563)

สถิติ
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566)
   รวมสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566)
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนมีนาคม 2566
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนมกราคม 2566
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนธันวาคม 2565
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพศจิกายน 2565
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม 2565
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมีนาคม 2565)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม 2565)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนธันวาคม2564)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนธันวาคม 2564)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565(เดือนตุลาคม 2564)
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมีนาคม 2564)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม 2564)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนธันวาคม 2563)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2563)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
   การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ พ.ศ. 2564
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2565
   รายงานนำผลแผนไปปฏิบัติ
    โครงการ ซื่อสัตย์ดี มีวินัย

การส่งเสริมความโปรงใส่และป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2565
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2565
   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2564
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   ประกาศ มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและแนวปฏิบัติการยืมทรัพสิน
   ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
   ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่
   ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
   ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
   ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนพระยาบันลือ
    ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
   คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีการยืมพัสดุ
   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563