งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
--- ยังไม่มีข้อมูล ---

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
--- ยังไม่มีข้อมูล ---

รายงานการประชุมผู้บริหาร
--- ยังไม่มีข้อมูล ---

รายงานการประชุมพนักงาน
--- ยังไม่มีข้อมูล ---

รายงานอื่นๆ
   รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (ตุลาคม 2563)
   รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (พฤศจิกายน 2563)
   รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (ธันวาคม 2563)
   รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (มกราคม 2564)
   รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (กุมภาพันธ์ 2564)
   รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (มีนาคม 2564)
   รายงานผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สถิติ
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2563)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนธันวาคม 2563)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม 2564)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
   สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมีนาคม 2564)
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    โครงการ ซื่อสัตย์ดี มีวินัย

การส่งเสริมความโปรงใส่และป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563
   ประกาศ มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
   แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีการยืมพัสดุ
    ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนพระยาบันลือ
   ประกาศ คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
   ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
   ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่
   ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564