ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ

    

27 มี.ค. 2566 | 09:37 น.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

    

2 มี.ค. 2566 | 13:45 น.

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

    

17 มี.ค. 2566 | 15:59 น.

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

    

21 ก.พ. 2566 | 14:58 น.

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

    

5 ม.ค. 2566 | 10:41 น.

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

    

26 ม.ค. 2566 | 14:02 น.

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

    

16 ม.ค. 2566 | 10:19 น.

บัญชีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2564

    

19 ก.ค. 2565 | 17:44 น.

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้ข้าราชการทราบและถือปฏิบัติ

    

19 ก.ค. 2565 | 12:10 น.

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ

    

29 เม.ย. 2565 | 13:05 น.

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2565

    

9 มี.ค. 2565 | 13:21 น.

การสำรวจความพึงพอใจของผู้มาให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ

    

9 มี.ค. 2565 | 10:57 น.

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2565

    

1 มี.ค. 2565 | 10:45 น.

ประกาศรายชื่อ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา-19 ปี2565

    

14 ม.ค. 2565 | 11:06 น.

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน

    

16 ส.ค. 2564 | 15:39 น.

ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563

    

23 ก.ค. 2564 | 11:33 น.

ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564

    

14 มิ.ย. 2564 | 15:07 น.

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)”

    

6 พ.ค. 2564 | 13:32 น.

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)”

    

6 พ.ค. 2564 | 13:26 น.

ประชุมขับเคลื่อน ที่มัสยิด

    

6 พ.ค. 2564 | 11:57 น.

ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 22)

    

6 พ.ค. 2564 | 10:43 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติราชการ ฯ

    

23 เม.ย. 2564 | 13:52 น.

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2563

    

24 มี.ค. 2564 | 13:53 น.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

    

23 มี.ค. 2564 | 10:15 น.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

    

10 มี.ค. 2564 | 09:49 น.

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2564

    

10 มี.ค. 2564 | 09:46 น.

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ

    

5 พ.ย. 2564 | 16:23 น.

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ

    

5 พ.ย. 2564 | 14:01 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรือง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

    

10 ก.ย. 2563 | 11:41 น.

ประกาศอบต.พระยาบันลือ เรือง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม

    

1 ก.ย. 2563 | 13:46 น.

ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ

    

24 ส.ค. 2563 | 17:40 น.

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

    

14 ก.ค. 2563 | 13:47 น.

นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนพระยาบันลือ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

    

14 ก.ค. 2563 | 13:15 น.

มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

    

14 ก.ค. 2563 | 12:59 น.

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบัน

    

14 ก.ค. 2563 | 12:21 น.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

    

14 ก.ค. 2563 | 12:17 น.

มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

    

14 ก.ค. 2563 | 11:43 น.

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

    

14 ก.ค. 2563 | 11:31 น.

มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ

    

14 ก.ค. 2563 | 11:25 น.

มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

    

14 ก.ค. 2563 | 11:22 น.

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

    

14 ก.ค. 2563 | 10:48 น.

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

    

14 ก.ค. 2563 | 10:04 น.

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง แล้วไปทำข้อตกลงฯกับผู้ประเมินต่อไป (ตัวอย่าง)

    

5 พ.ย. 2563 | 10:49 น.