ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)”
6 พ.ค. 2564 | 13:26 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  นายวีระชัย กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาลือ นายพิษณุ เริงมิตร นายสมบูรณ์ เสาวกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาลือ นางสาวอำพร ปานเฟือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ โดยมีท่านชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ “พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” เพื่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือเป็นหน่วยงานด้านคุณธรรม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ จัดทำโครงการ ดังนี้

1.      โครงการ อบต. โปร่งใส ซึ่งมีกิจกรรมการไม่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส การควบคุมและดูแลพัสดุให้มีการใช้และบริหารพัสดุที่เหมาะสมให้เกิดประยชน์สูงสุด