การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน
16 ส.ค. 2564 | 15:39 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ขอความร่ววมือประชาชนกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ