ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม 2564- มีนาคม 2564)
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563)
   รายงานผลการจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562
   ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม)