แผนพัฒนาท้องถิ่น

   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
   แผนยุทธศาตร์

แผนการดำเนินงาน

   รายงานแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (รอบเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   ติดตามแผนดำเนินงาน ปี 2563
   แผนการดำเนินงาน 2564
   แผนพัฒนาสุขภาพ
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน งานการเกษตร
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนงานบริหารงานทั่วไป
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนงานเคหะและชุมชน
   แผนดำเนินงาน ปี 2563

แผนอัตรากำลัง

   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564– 2566

แผนพัฒนาบุคลากร

   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อ่นขั้นเงินเดือน
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย
   ประกาศอบต.พระยาบันลือ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการ
   ประกาศอบต.พระยาบันลือ เรื่องยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
   ประกาศอบต.พระยาบันลือ เรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564
   กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   ประกาศแบบประเมินพนักงานส่วนตำบบแบบใหม่
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลพระยาบันลือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตาบล
   ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประมเินผลการปฎิบัติงาน
   ภาคผนวกลำดับ-ขั้นตอนประชุมแผนพัฒนาบุคลากร-2561-2563
   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   การบรรจุและแต่งตั้ง
   การบรรจุและแต่งตั้ง
   แนวทางปฎิบัติการขอใช้บัญชี
   มาตรฐานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย
   คุณภาพชีวิตในการทำงาน
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง แล้วไปทำข้อตกลงฯกับผู้ประเมินต่อไป (ตัวอย่าง)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ12เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
   ประกาศเจตจำนงสุจริต
   คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2564
   คำสั่งคณะทำงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
    คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อบัญญัติงบประมาณ

   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง


แผนอื่นๆ

   แผนสาธารณสุข
   แผนพัฒนาสุขภาพ ประจำปี 2563
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564