แบบสอบถามความพึงพอใจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการ งานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวล สรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้ บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มี ประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
     1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย
     2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
     3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
     4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
     1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
     2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
     3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
     4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
     1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
     2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
     3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
     4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)