ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

   รายงานผลการจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562
   ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม)