แผนพัฒนาท้องถิ่น

   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
   แผนยุทธศาตร์

แผนการดำเนินงาน

   รายงานแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (รอบเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   ติดตามแผนดำเนินงาน ปี 2563
   แผนการดำเนินงาน 2564
   แผนพัฒนาสุขภาพ
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน งานการเกษตร
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนงานบริหารงานทั่วไป
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนงานเคหะและชุมชน
   แผนดำเนินงาน ปี 2563

แผนอัตรากำลัง


แผนพัฒนาบุคลากร

   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง แล้วไปทำข้อตกลงฯกับผู้ประเมินต่อไป (ตัวอย่าง)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   ประกาศเจตจำนงสุจริต
   คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2564
   คำสั่งคณะทำงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
    คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อบัญญัติงบประมาณ

   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง