แบบสอบถามความพึงพอใจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการ งานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวล สรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้ บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มี ประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป


รับเรื่องราวร้องทุกข์


ส่วนเรื่องร้องเรียน


ส่วนผู้ร้องเรียน

ส่วนรายละเอียดเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม


กระดานกระทู้